Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TRA CỨU


Máy vi tính đặt tại các phòng trực thuộc hệ thống mạng nhằm phục vụ bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, không phục vụ mục đích thực tập máy tính, truy cập Internet, trao đổi thư, chat,...

       -  Chỉ tra cứu tài liệu trong chương trình OPAC hoặc từ trang web của thư viện.
       -  Ghi phiếu yêu cầu nếu cần sao chép.
       -  Không tìm cách huỷ bỏ Password của các phần không được phép sử dụng.
       -  Không tắt máy sau khi sử dụng.
       -  Không khởi động lại máy.
       -  Không sao chép các phần mềm vào máy hoặc từ máy ra