Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
CÁC BỘ PHẬN

I. BAN GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc: Ông Lâm Văn Tuyên
II. PHÒNG HÀNH CHÍNH- PHỤC VỤ BẠN ĐỌC
1. Chức năng
Có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo thư viện về công tác quản lý, điều hành đơn vị  và phục vụ bạn đọc cụ thể: Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quản lý, phục vụ bạn đọc của đơn vị; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của thư viện; công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kế hoạch, tài chính, thống kê; tổ chức bộ máy, các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Giúp Giám đốc Thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn, kế hoạch năm, kế hoạch chuyên đề của Thư viện; Thực hiên báo cáo định kỳ và  đột xuất theo quy định. Xử lý phân loại, trình lãnh đạo công văn đến, công văn đi, đôn đốc, nhắc nhỡ các phòng chức năng thực hiện tốt các kế hoạch, các quy định, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị.  Quản lý công tác hành chính, công tác quản trị, công tác bảo vệ, an toàn ANTT an toàn cơ quan, tham mưu cho Ban giám đốc về công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách đối với viên chức.
- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận tài nguyên thông tin thư viện, hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, truy cập internet cho người dân và cung cấp thông tin theo nhu cầu bạn đọc thông qua các phòng phục vụ: Phòng đọc tổng hợp; phòng mượn; phòng thiếu nhi; phòng thông tin điện tử.
- Thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi, giới thiệu kịp thời tài nguyên thông tin và các dịch vụ của thư viện đến người dân, đặc biệt là các tài nguyên thông tin về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác.
- Biên soạn và xuất bản những ấn phẩm thông tin, thư mục có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của thư viện.
- Tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu kể cả buổi tối. Riêng thứ bảy chỉ phục vụ buổi sáng. 
- Phối hợp tổ chức một số hoạt động của đơn vị như: triển lãm sách, báo, phục vụ xe thư viện lưu động, tổ chức các hội thi, hội diễn, … 
III. PHÒNG NGHIỆP VỤ- PHONG TRÀO  
1. Chức năng:
Thực hiện chức năng bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu bảo quản, thanh lọc và tổ chức luân chuyển tài nguyên thông tin xuống cơ sở, thiết lập và hổ trợ hệ thống quản trị mạng, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ thư viện. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện xây dựng tài nguyên thông tin, xử lý kỹ thuật tài nguyên thông tin theo chuẩn nghiệp vụ và xây dựng các sản phẩm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tính chất của Thư viện, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn, và phù hợp với đặc điểm, chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.   
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển về chuyên môn nghiệp vụ của phòng trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Thư viện trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.
- Phối hợp xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở, thực hiện việc luân chuyển tài nguyên thông tin theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.
- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức quản trị thư viện; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện, cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
- Giữ vai trò phối hợp trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ tài nguyên thông tin với các thư viện trong và ngoài tỉnh, kết hợp chặt chẽ với các phòng ban của thư viện, trên cơ sở đảm bảo các chuẩn nghiệp vụ theo quy định của hệ thống thư viện quốc gia. 
-Tham gia nghiên cứu, triển khai và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của thư viện đặc biệt là công nghệ chuyển đổi số tài liệu và xây dựng bộ sưu tập số. 
- Thực hiện Bảo quản tài liệu trong thư viện, tổ chức thanh lọc tài liệu theo Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
- Tổ chức luân chuyển tài nguyên thông tin và xây dựng phát triển mạng lưới thư viện cơ sở;  
- Hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các phòng ban trong đơn vị tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện ở địa phương.  
- Tổ chức sắp xếp, liên hệ cơ sở tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động.