Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
CÁC BỘ PHẬN

I- BAN GIÁM ĐỐC:  02 biên chế
1. Giám đốc:   Lê Thị Ngọc Mai
2. Phó Giám đốc: Ông  Huỳnh Văn Bê​
IICÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp: 07 biên chế - 02 HĐ theo NĐ68
     - Giúp Ban giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của Thư viện và báo cáo hàng tuần, tháng, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất theo quy định được phân công;
     - Cấp thẻ bạn đọc, tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, hành chính - quản trị, tài chính - kế toán và các công việc khác
2. Phòng Nghiệp vụ và Phong trào : 08 biên chế
       - Tham mưu Ban giám đốc thực hiện các chức năng về công tác nghiệp vụ;
      - Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương từ các nguồn như: ngân sách cấp, biếu tặng, tài trợ, nộp lưu chiểu…
      - Tham gia nghiên cứu, triển khai và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Thư viện. Thực hiện xử lý kỹ thuật tài liệu theo đúng chuẩn nghiệp vụ Thư viện;
      - Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác Thư viện ở địa phương.
     - Bảo quản lâu dài các tài liệu hiện có tại thư viện.
     - Thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
     - Tổ chức luân chuyển sách, báo và phát triển mạng lưới ở cơ sở.
     - Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của pháp luật. ​​
3. Phòng Phục vụ bạn đọc và Thông tin thư mục: 06 biên chế
     - Tham mưu Ban giám đốc tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi bằng nhiều hình thức cho bạn đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các kho của các phòng đọc tổng hợp, phòng mượn, phòng thiếu nhi, phòng đọc đa phương tiện.
     - Biên soạn và xuất bản những ấn phẩm thông tin, thư mục có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của Thư viện.
     - Thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu sách kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu của Thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.
     - Phối hợp với phòng Xây dựng phong trào và Bảo quản tài liệu. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.