Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

QUY ĐỊNH ĐỀN SÁCHQuy định áp dụng cho những trường hợp trả sách quá hạn


* Lần 1: Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnh Trà Vinh và cấm sử dụng Thẻ Thư Viện 1 tháng


* Lần 2: Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnh Trà Vinh và cấm sử dụng Thẻ Thư Viện 2 tháng


* Lần 3: Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnhTrà Vinhvà cấm sử dụng Thẻ Thư Viện vĩnh viễn


Qui định này áp dụng cho trường hợp làm rách, hư hỏng hoặc mất tài liệu của Thư viện:


        -  Sách tiếng Việt đền bằng sách hoặc tiền gấp 3 lần giá trị quyển sách.


  
      -  Sách ngoại văn đền bằng sách hoặc tiền gấp 5 lần giá trị quyển sách