CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH TRÀ VINH CHUYÊN SÂU HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  • 15/05/2023
  • 632
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Bác Hồ đã từng dạy “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Từ quan điểm ấy, Đảng ta luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao sức chiến đấu của Đảng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đã yêu cầu: “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã cụ thể hoá bằng Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. 

Tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng chất sinh hoạt chi bộ.         

Xuất phát từ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của chi bộ, cho thấy trong các kỳ sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động không chỉ quyết định sức sống của chi bộ, mà còn biểu hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở đơn vị. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đó có sinh hoạt chuyên đề là vấn đề quan trọng phải làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Hiệu quả từ chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, thông qua đó nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm trong công việc và đấu tranh tự phê bình và phê bình. Như vậy, Sinh hoạt chuyên đề là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế trong các kỳ họp lệ đối với đảng viên ngại nói, ngại phát biểu… Từ đó đề cao tính dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong đơn vị.   

Hiệu quả từ việc triển khai sinh hoạt chuyên đề gắn nâng chất sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Thư viện tỉnh Trà Vinh 

Chi bộ thư viện có 16 đảng viên 12 nữ, 04 nam, 02 dân tộc Khmer. Bộ máy tổ chức ổn định sắp xếp theo vị trí việc làm gồm: Ban Giám đốc và 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Tổng số biên chế được cấp 23 và 03 hợp đồng theo Nghị định 111 (có 03 viên chức dân tộc Khmer, 01 viên chức dân tộc Hoa). Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 04 thạc sĩ, 17 đại học, 02 cao đẳng. Trình độ chính trị gồm 01 cao cấp, 09 trung cấp. Quán triệt những chủ trương đúng đắn của Đảng ủy cấp trên trong công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ thư viện đã xây dựng kế hoạch năm, triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề hàng quý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức sinh hoạt, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến phát biểu của đảng viên, cán bộ viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; từ các mô hình sinh hoạt chuyên đề đã từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan đơn vị, mỗi đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cốt lõi vẫn là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đi vào nề nếp. 

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã xây dựng 12 chuyên đề và triển khai sinh hoạt được 9 chuyên đề, cụ thể các chuyên đề như: Nâng cao chất lượng các hoạt động thư viện; Chi bộ thư viện thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức; Giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; Đa dạng hoá các hoạt động của hai tổ chức đoàn thể; Nâng cao chất lượng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị; Chi bộ thư viện nêu cao ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đơn vị vững mạnh; Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; Tăng cường công tác liên kết, kết nối, chia sẻ, phát triển văn hoá đọc; Tăng cường việc học tập và làm theo Bác về phong cách làm việc khoa học; Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ thư viện trong tình hình mới; Phát huy dân chủ trong hoạt động cơ quan. Song song đó Chi bộ đã triển khai lồng ghép mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” được 04 cuộc, có 32 lượt đảng viên, 10 viên chức đăng ký thực hiện mô hình. Hàng năm, Chi bộ lựa chọn những nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, những vấn đề còn hạn chế cần đưa ra lấy ý kiến đảng viên, thảo luận để đi đến thống nhất chung. Chi ủy phân công đảng viên đủ năng lực soạn thảo nội dung sinh hoạt, gửi trước trong Chi ủy và chi bộ trước khi tổ chức sinh hoạt, tạo điều kiện cho đảng viên có thời gian nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến góp phần cho buổi sinh hoạt thành công. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành thông lệ hàng quý, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách bài bản có khoa học. 

Điểm nhấn đậm nét của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ đó là:

Đã nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt lệ chi bộ, đảng viên tích cực thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề; Cấp ủy chi bộ tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa để nội dung chuyên đề được triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị; thông qua sinh hoạt chuyên đề đã tìm ra những giải pháp, ý kiến thiết thực để khắc phục những vấn đề mà chi bộ, đơn vị còn hạn chế, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên với các vấn đề còn tồn tại, cần tập trung khắc phục của đơn vị; việc gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề với cuộc họp lệ chi bộ đã tạo tạo ra không khí cởi mở, đầy trách nhiệm giữa đảng viên và người đứng đầu đơn vị, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, việc ngại phát biểu được khắc phục ở những đảng viên trẻ, những đảng viện ít phát biểu. Đến nay chi bộ không còn đảng viên ngại phát biểu trước các cuộc họp Chi bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Chi bộ vẫn còn lúng túng trong lựa chọn chuyên đề mang tính khoa học, sáng tạo để tổ chức sinh hoạt; hình thức sinh hoạt chưa phong phú, đa dạng, còn mang tính chung chung, chưa gắn với thực tế ở từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn, từ đó hiệu ứng của hoạt động chuyên đề chưa mang lại kết quả đậm nét.

Giải pháp đẩy mạnh thực hiện sinh hoạt chuyên đề gắn nâng chất sinh hoạt chi bộ  

Từ thực tế của Chi bộ thư viện và qua thời gian triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã rút ra một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc họp lệ: tiếp tục bám sát và thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Xây dựng kế hoạch và có phân công cụ thể từng đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề từ đầu năm, trong quá trình thực hiện có sự nghiên cứu, biện chứng, xây dựng đề cương chi tiết, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan một cách đầy đủ nhất. Lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại chi bộ, chọn những vấn đề mà chi bộ còn hạn chế, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ, để huy động tập thể chi bộ cùng nghiên cứu đóng góp, xây dựng đi đến thống nhất thực hiện đạt hiệu quả cao; tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề ngoài việc bám sát đề cương hướng dẫn, chi bộ  phát huy nguyên tắc dân chủ, tạo điều kiện cho đảng viên thoải mái, không bị áp lực trong phát biểu đóng góp; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề áp dụng công nghệ để phục vụ, hỗ trợ đắc lực cho việc truyền đạt của người thuyết trình như: Hệ thống máy chiếu, các phần mềm trình chiếu, xây dựng các video ... làm tăng sự sinh động, hấp dẫn cho bản dự thảo; sau buổi sinh hoạt chuyên đề đảng viên được phân công tiếp thu, nghiên cứu điều chỉnh để hoàn thiện chuyên đề. Chi bộ rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để buổi tiếp theo tổ chức được tốt hơn; kịp thời biểu dương và thẳng thắn phê bình sau mỗi buổi sinh hoạt. Với những giải pháp như trên, thời gian tới Chi bộ thư viện phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tạo nề nếp, thói quen trong đảng viên, là cơ sở để nâng cao chất lượng các cuộc họp lệ chi bộ, từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu trong xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. 

Bác Hồ đã từng dạy “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu” do vậy, việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” là cần thiết để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng viên có kiến thức, năng lực và phẩm chất chính trị tốt; góp phần xây dựng chi bộ thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

                                                                                                                                                                                 

Lâm Văn Tuyên