THÔNG BÁO

  • 10/12/2021
  • 980
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   THƯ VIỆN                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   --------------                                                                                            ------------------------------------------------

                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Trà Vinh, ngày 10 tháng​ 12 năm 2021                                   


​ 

THÔNG BÁO

"Về việc không thu phí thẻ thư viện"

***

 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định về phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Thư viện sẽ dừng thu phí thẻ bạn đọc từ ngày 09/12/2021.

Thư viện tỉnh Trà Vinh xin thông báo. 

 

 

THƯ VIỆN TRÀ VINH