Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Search
SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ
Sách mới theo chủ đề
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ thư viện năm 2014 tại thư viện tỉnh Trà Vinh. 
 
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã, phường” và Thông báo số 57-TB/TU ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công ngành tỉnh nhận đỡ đầu đơn vị xã, phường. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đỡ đầu xã Nguyệt Hóa và xã Long Hiệp.  
 
 

Tài liệu mới

 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Các hoàng đế và đế chế : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Phạm Mạnh Hào, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Giải phẫu học : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Vũ Thoa, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Máy móc và công cụ : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Phạm Mạnh Hào, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Những kỳ quan thế giới : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Vũ Thoa, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Những nền văn minh cổ đại : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Nguyễn Anh Quân, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Vũ trụ : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Khánh Linh, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Các môn thể thao : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Nguyễn Bá Chức, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Những công trình kiến trúc lịch sử : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Thu Phương, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
 • 200 câu hỏi & lời giải đáp - Thế giới động vật : Lứa tuổi 7-14 / Rahul Singhal, Xact Team; Nguyễn Lan Anh, Nhóm sóc xanh dịch
 • Singhal, Rahul
  Văn học
  Ảnh hoạt động thư viện