TỔNG KẾT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

  • 06/10/2020
  • 84
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Trà Vinh như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 120 tái lập tỉnh Trà Vinh,… tổ chức các hoạt động nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng như thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an. Đã góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, thể chất, năng lực, từng bước nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trong toàn tỉnh; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa; huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhìn chung hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà Vinh được các cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện cho thư viện tổ chức hoạt động ngày càng tốt hơn, mạng lưới thư viện không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo, cung cấp thông tin cho các tầng lớp nhân dân, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Trong 5 năm qua với sự  nổ lực, chủ động sáng tạo trong công việc, hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã đạt một số thành tích được Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Vụ Thư viện ghi nhận.     

Công tác tham mưu thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

Tham mưu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các văn bản như sau:

+ Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT, ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa -Thông tin về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa Thông tin; Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin về hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hoá – thông tin; Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Đến nay 100% cán bộ, viên chức đều được hưởng các chế độ theo quy định từ thư viện tỉnh đến thư viện huyện.  

+ Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện. (nay là Thông tư 02); Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 8/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.

+ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

+ Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.

+ Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển sách.

+ Quyết định số 89/QĐ-TTG ngày 27/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

+ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.

+ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

+ Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014-2020.

+ Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin truyền thông trong việc tăng cường tổ hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã năm 2014-2020.

+ Chương trình số 122/CTr-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.

+ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;  

+ Công văn 2024/BVHTTDL-TV ngày 15/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng.

Công tác tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, đề án, kế hoạch phát triển thư viện ở địa phương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thư viện tỉnh tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành nhiều văn bản hoạt động trong lĩnh vực thư viện như:

+ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.  

+ Nghị Quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 +  Triển khai thực hiện xây dựng quy chế thư viện trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2016 Quy định quy chế mẫu hoạt động thư viện công cộng tỉnh, huyện xã.   

+ Công văn số 107/UBND-CNXD ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch duy trì bền vững Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”.  

+ Công văn số 3196/UBND-KGVX ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

+ Chương trình phối hợp số 351/CTr-STTTT-SVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.  

+ Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17 tháng 8 năm 2015 về thực hiện đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Chương trình phối hợp số 55/CTr- SVHTTDL-SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2016 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.  

+ Công văn số 2716/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch hiện đại hóa hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2019-2021).

Tình hình thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ VHTTDL trong lĩnh vực thư viện:   

Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Tổ chức triễn lãm sách, báo kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như triển lãm sách, báo mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, Quốc Khánh 2/9, triển lãm sách 50 năm thực hiện di chúc của Bác, triển lãm sách chào mừng Lễ hội Ok Om Bok, …

Các chương trình phối hợp công tác với Bộ, Ngành (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ công an): 

+ Với Bộ Thông tin và Truyền thông: Đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác số 351/CTr-STTTT-SVHTTDL ngày 20/5/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở VHTTDL về việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn (2013-2020); Quy chế luân chuyển sách giữa Thư viện tỉnh với Bưu điện tỉnh; Tổ chức triển lãm phục vụ sách Ngày sách Việt Nam 21/4.

Thư viện tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, hàng năm luân chuyển sách cho các điểm đọc sách Bưu điện Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 27 điểm.

+ Với Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng chương trình số 55/CTr-SVHTTDL-SGDĐT ngày 31/8/2016 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.

Hàng năm thư viện tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tổ chức triễn lãm phục vụ Hội trại trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại các điểm trường trên địa bàn thu hút trên 5.000 em tham gia.

Hàng năm tổ chức Hội thi vẽ tranh “Sắc màu tuổi thơ” và Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu, kể chuyện sách từ tỉnh đến cơ sở thu hút hàng ngàn em tham gia.

Phối hợp tổ chức, chia sẻ nguồn lực thông tin và tổ chức phục vụ bạn đọc giữa thư viện tỉnh Trà Vinh với Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh, tạo điều kiện tốt nhất để độc giả của hai thư viện tiếp cận nguồn lực thông tin của hai thư viện.

Luân chuyển sách đến 85 điểm, 178 lượt, tổng số 51.000 bản, đến các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức cấp 1.000 thẻ thư viện miễn phí cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tạo điều kiện để các em tiếp cận và sử dụng nguồn lực thông tin của thư viện.

+ Với Bộ Công an: Luân chuyển sách phục vụ cán bộ và phạm nhân Traị giam Bến Giá với tổng số sách luân chuyển là 6.000 bản.

Thực hiện kế hoạch số: 346/KHPH-TGBG-SVHTT&DL ngày 12 tháng 4 năm 2018 Thư viện tỉnh tham gia triển lãm sách nhân ngày Hội đọc sách, cuộc thi viết cảm nhận về sách 3.000 bản sách có hơn 1.000 phạm nhân tham dự cuộc triển lãm, 130 phạm nhân tham gia viết bài dự thi chọn ra 06 bài có số điểm cao nhất tham gia vòng chung khảo cuộc thi “Thuyết trình, giới thiệu sách trong phạm nhân năm 2018”. Tặng 213 bản sách, trị giá 10 triệu đồng cho Trại giam Bến Giá nhân ngày Hội đọc sách.

Thư viện hỗ trợ phần mềm và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Trà Vinh.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Công tác xây dựng vốn tài liệu  

- Thư viện tỉnh:

Bổ sung báo, tạp chí: 58.154 (290 tên báo, tạp chí) đạt 118,3% so với kế hoạch 5 năm (50.000).

Bổ sung sách: 41.488 bản, đạt  118,2% so với kế hoạch 5 năm (35.100 bản).

Số hóa tài liệu địa chí để xây dựng bộ sưu tập cho kế hoạch duy trì bền vững của dự án, đến nay đã xây dựng được 03 bộ sưu tập gồm: bộ sưu tập tài liệu địa chí, bộ sưu tập biển đảo Việt Nam, bộ sưu tập tài liệu về Bác; thường xuyên biên mục trích báo, tạp chí viết về Trà Vinh đăng trên website phục vụ bạn đọc. 

- Thư viện huyện:

Một số thư viện huyện có phân bổ kinh phí bổ sung sách hàng năm nhưng chưa  thường xuyên. Hiện nay việc bổ sung chủ yếu từ nguồn sách biếu, tặng của các nhà xuất bản, và sách từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Thư viện xã:

Nguồn tài liệu chủ yếu từ sách tặng và sách luân chuyển từ thư viện tỉnh, huyện.

Công tác phục vụ bạn đọc

Thư viện tỉnh: Tổ chức phục vụ 473.843 lượt bạn đọc, đạt 107% so với kế hoạch 5 năm (440.000 lượt, phục vụ tại thư viện) và trên 152.200 lượt bạn đọc truy cập trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh để tìm và đọc tài liệu số.

Cấp mới 4.196  thẻ bạn đọc.  

Thư viện huyện: Tổ chức phục vụ 21.700 lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện, cấp mới 1.750 thẻ bạn đọc.

Thư viện xã: phục vụ 12.430 lượt bạn đọc.  

 Những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phụ vụ bạn đọc:

Thư viện tỉnh Trà Vinh phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ sự tài trợ của Công ty TNHH Điện tử SamSung Vina phục vụ xe thư viện thông minh lưu động tổng cộng 150 chuyến tại 06 điểm trường thuộc 03 huyện Châu Thành, Trà Cú và Duyên Hải, bình quân có khoảng 28.845 lượt học sinh tham gia.

  - Thư viện tỉnh Trà Vinh được Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tài trợ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện vào tháng 10/2019. Đơn vị đã lập kế hoạch tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện tổng cộng 106 chuyến, bình quân có 32.450 lượt học sinh tham gia đọc sách.

- Năm 2019: phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM phục vụ Thư viện lưu động cho người khiếm thị, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người mù, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tặng 550 phần quà với tổng giá trị trên 170 triệu đồng, tặng trực tiếp 04 thiết bị nghe nói cho người khiếm thị, 06 thiết bị nghe sách nói, 10 quyển sách minh họa nổi. 

- Năm 2020: Phục vụ thư viện lưu động (thiết bị nghe sách nói, sách chữ nổi, đố vui có thưởng) và vận động mạnh thường quân tặng 200 phần quà cho người khiếm thị tham gia chương trình đọc sách trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long, huyện Châu thành.

Công tác thông tin, tuyên truyền

 - Hàng năm trưng bày sách theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trưng bày, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề kỷ niệm các sự kiện, các ngày Lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Sách Việt Nam 21/4 gắn với Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 50 năm thực hiện di chúc của Người; kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc Khánh 2/9; kỷ niệm Ngày Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10); sách về biển đảo VN.  

Thực hiện phóng sự giới thiệu quyển sách Lịch sử tỉnh Trà Vinh tập 3 nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); ghi hình và phát sóng chương trình tuyên truyền, giới thiệu sách “ Chúng tôi xây dựng đền thờ Bác” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giới thiệu kênh “Cùng bạn đọc sách” của Vụ Thư viện trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh; Xây dựng chương trình thu âm giới thiệu sách bằng tiếng Việt và tiếng Khmer phục vụ trên trang Cùng bạn đọc sách của Vụ Thư viện, đăng Youtube, trang web của đơn vị và phát trên màn hình led tại công viên phục vụ người dân.

- Công tác triển lãm: Thư viện tổ chức 18 cuộc triển lãm đạt 120 % so với kế hoạch 5 năm (15 cuộc), với nội dung như:  Tổ chức triển lãm Mừng Đảng mừng xuân, Ngày sách Việt Nam (21/4), triển lãm sách phục vụ Hội trại trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tỉnh Trà Vinh,  Triển lãm sách kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người với 200 bản sách tiêu biểu về Bác, về Đảng cộng sản Việt Nam và về Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Triễn lãm sách Lễ hội Ok Om Bok tại Ao Bà Om với trên 800 quyển sách tiếng Việt và tiếng dân tộc Khmer tiêu biểu các loại về văn học, ngôn ngữ, khoa học, công nghệ, triết học và tâm lý, lịch sử và địa lý. Báo tiếng Khmer, báo đóng cuốn, sách song ngữ Khmer – Việt, đặc biệt là sách lá Buôn    

- Hàng năm phối hợp tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu, kể chuyện sách và Hội thi Sắc màu tuổi thơ có 500 em tham gia dự thi. Thu hút khoảng 7.000 lượt người (đại biểu, phụ huynh, giáo viên, học sinh, cổ động viên...) đến xem và cổ vũ.. 

- Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục & Đào tạo triển khai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc ” tỉnh Trà Vinh năm 2019 có 970 bài tham gia, kết quả năm 2019 có 37 giải, trong đó có 02 giải tập thể và 35 giải hạng mục; tham dự vòng chung kết toàn quốc đạt 01 giải ba và 03 giải khuyến khích; năm 2020 có 1.647 bài tham gia, 59 giải cá nhân và 02 giải ttaapj thể, chọn các bài tiêu biểu gửi dự thi vòng trung khảo tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 20 bài.

- Phát hành 14 số Thông tin chuyên đề tuyên truyền về các thành tựu của đất nước, của tỉnh, về khoa học công nghệ, ...

- Website thư viện thường xuyên được cập nhật tin tức, hình ảnh hoạt động, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề phục vụ tra cứu tìm mượn và đọc tài liệu trực tuyến.

- Thư viện huyện: Thư viện huyện Càng Long hàng năm tổ chức triễn lãm, giới thiệu sách nhân ngày 21/4.

Công tác phát triển mạng lưới thư viện

- Ngoài ra, đơn vị còn bổ sung sách hổ trợ cho các trường học tổng cộng 20 điểm trường, có trên 3.140 bản sách.

- Xây dựng mới 29 điểm phòng đọc sách cơ sở tại các thư viện xã xây dựng nông thôn mới, phòng đọc sách trong các cơ sở tôn giáo, trường học.

- Đơn vị tặng sách cho năm điểm phòng đọc sách xã Nguyệt hóa, Chùa Lạc Sơn, Trường THCS thị trấn Cầu Kè, Trường THCS Ngãi Hùng, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai với 667 tên sách, có 907 bản sách.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho thư viện cơ sở, bưu điện văn hóa xã.    

Công tác phối hợp hoạt động với thư viện các cấp trên địa bàn, công tác phối hợp hoạt động giữa thư viện và các ban, ngành cơ quan đơn vị khác

- Ký kế hoạch phối hợp tổ chức phục vụ bạn đọc giữa thư viện tỉnh Trà Vinh với Trung tâm học liệu trường Đại học Trà Vinh, thông qua kế hoạch bạn đọc 02 thư viện có thể sử dụng tài liệu của 02 thư viện khi có nhu cầu.

- Hàng năm phối hợp với Trung tâm sinh hoạt thành thiếu nhi tổ chức triễn lãm sách nhân Hội trại trẻ em nghèovượt khó học giỏi.

- Luân chuyển sách cho 05 Đồn biên phòng trên địa bàn phục vụ chiến sĩ và người dân vùng biên giới.

- Tổ chức luân chuyển sách phục vụ chiến sĩ và phạm nhân Trại giam Bến Giá, phối hợp tổ chức cuộc thi cảm nhận về sách trong phạm nhân.

- Phối hợp với phòng giáo dục, các điểm trường tổ chức phục vụ xe thư viện thông minh lưu động và xe thư viện lưu động đa phương tiện.

Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Trà Vinh đã tổng kết đánh giá, đề ra phương hướng và một số giải pháp thực hiện trong giai đoàn tiếp theo 2020-2025 cụ thể:

- Hoạt động thư viện phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước; chủ động dựa vào nội lực địa phương là chính, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ của Trung ương và nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình thư viện, trong mối liên kết chặt chẽ, thúc đẩy cùng nhau phát triển.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt Luật thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.

- Xây dựng hệ thống Thư viện tỉnh Trà Vinh phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển của thư viện thế giới và khu vực; với quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam và quy hoạch phát triển tổng thể ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

- Tiếp tục đầu tư, phát triển cơ sở vật chất đối với hệ thống thư viện công cộng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thư viện công cộng cấp huyện.  Thực hiện công tác xã hội hóa thư viện trên nguyên tắc xây dựng đi đôi với quản lý, đầu tư phát triển các thư viện đủ mạnh, để giữ vai trò định hướng chủ đạo; nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội, cùng chăm lo phát triển văn hóa đọc và sự nghiệp thư viện.  

Đồng thời tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong ngành thư viện, cụ thể thiết thực đạt hiệu quả cao như:

- Phát huy hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ bạn đọc cho đội ngũ cán bộ, viên chức thư viện.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết.

- Quan tâm, chỉ đạo hệ thống Thư viện công cộng bổ sung sách, báo thường xuyên để làm phong phú nguồn tài liệu thư viện (sách giấy, tài liệu số hoá, sách điện tử). Sưu tầm tài liệu địa chí, luận văn, luận án và số hoá nguồn tài liệu địa chí, luận văn, luận án, tài liệu quý hiếm trong tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, trưng bày, triển lãm sách báo phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương, các ngày lễ lớn trong năm.

- Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tổ chức thực hiện công tác xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, tăng cường công tác luân chuyển sách.

- Phối hợp với các ngành tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4).

- Phối hợp với các ngành tổ chức hai hội thi Sắc màu tuổi thơ và Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu kể chuyện sách.

- Tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động đến các điểm đọc sách, trường học trên địa bàn tỉnh.  

Một số giải pháp thực hiện

- Tham mưu cho các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thư viện.

- Đầu tư, bổ sung tài liệu phong phú kể cả tài liệu sách báo truyền thống, tài liệu số hoá, tài liệu điện tử, đa dạng các hình thức phục vụ bạn đọc, kết hợp song song giữa phục vụ truyền thống và phục vụ qua website thư viện.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho hệ thống thư viện công cộng. Nâng cao hiệu lực quản lý, đề cao ý thức trách nhiệm đối với việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của thư viện cấp huyện, xã.

-  Phối hợp với các ngành các cấp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đối với hệ thống thư viện công cộng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để thu hút, khuyến khích nhân dân đến sử dụng máy tính và truy nhập internet miễn phí tại các điểm tham gia dự án “ Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam”.  

- Phát huy hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hoạt động thư viện đến mọi đối tượng bạn đọc thông qua các kênh thông tin: phối hợp luân chuyển sách, phục vụ sách lưu động đến hệ thống thư viện cơ sở, qua website thư viện và qua các hội thi, hội diễn…  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, làm cho toàn thể cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò vị trí của việc xây dựng và phát triển các hoạt động thư viện ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào đọc sách trong nhân dân.

                                                               

Bài: Lâm Văn Tuyên